Bằng Đại học Từ xa có được thi công chức hay bổ nhiệm cán bộ không?

Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có quy định:

Người đăng ký dự tuyển công chức cần đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức 2008, cụ thể:

  • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
  • Đủ 18 tuổi trở lên;
  • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
  • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
  • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
  • Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Theo đó, cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển theo quy định nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.

Như vậy, theo như quy định trên thì dù bạn là bằng đại học được đào tạo từ xa hay được đào tạo chính quy tại trường thì cũng không có sự phân biệt trong thi tuyển công chức bạn nhé. Nếu có sự phân biệt về bằng cấp lúc này sẽ bị xử phạt theo quy định.