CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LỚN HÀNG ĐẦU

Để đảm bảo tương đương trình độ giữa các hình thức đào tạo đại học, các đơn vị đào tạo sẽ xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của đại học hệ từ xa dựa trên chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của đại học hệ chính quy.