Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Thông báo Tuyển sinh Đào tạo Từ xa trình độ Đại học năm 2022

Số 1041/TB-HV, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2022 như sau:

Chi tiết xem TBTS tại đây: TBTS PTIT 2022

1 thoughts on “Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Thông báo Tuyển sinh Đào tạo Từ xa trình độ Đại học năm 2022

Comments are closed.