Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Đại học từ xa Năm 2023 (Đợt 1)

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐTngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa;

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 1 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ nghị định số 81/2021/ND-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Đại học từ xa cụ thể như sau:

TT Chuyên ngành Mã ngành Chỉ tiêu
1 Luật kinh tế 7380107 100
2 Quản trị kinh doanh 7340101 100
3 Kế toán tổng hợp 7340301 100
4 Tài chính ngân hàng 7340201 50
5 Công nghệ thông tin 7480201 100
6 Điện tử – Viễn thông 7520207 50
7 Thương mại điện tử và Marketing số 7340122 50
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 650

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

Chi tiết xem: TBTS – ĐỢT 1- 2023 TNU