ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa năm 2022

  • Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;
  • Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;
  • Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-ĐHKTKTCN của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc phê duyệt và triển khai Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp;
  • Căn cứ Đề án tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa năm 2022 với các nội dung sau: